Historie

De geschiedenis van SSCVL, de Stichting voor Sociaal-Cultureel Vormingswerk te Lunteren. 

Grondverkoop
In april 1955 werd het notarispand met de daarbij behorende grond, waarop het oude notarishuis stond, door Wouterus Wilbrink verkocht aan de Gemeente Ede. In de verkoopakte had de heer Wilbrink de bepaling laten opnemen dat de verkoop gebeurde in het belang van de Volkshuisvesting, dus voor sociale doelen. 

Oprichting van SSCVL
Op 5 maart 1959 werd de Stichting voor Sociaal-Cultureel Vormingswerk te Lunteren opgericht door Arie van Loon; jeugdleider, Hermanus van de Kaa; schilderspatroon, Ernst Wolff; fabrikant, Aart Roelofsen; landbouwer en mevrouw Alida Hendrika Maria Wigman. In de notariële stichtingsakte verklaarden zij f100.00 te hebben afgezonderd om de stichting SSCVL in het leven te roepen. Als doel van de stichting werd omschreven als:Het nemen van initiatieven en het bevorderen van maatregelen ter herkerstening van de ongeorganiseerde jeugd, uit welke kringen dan ook, mede door sociale zorg voor die jeugd en door al hetgeen verder naar het oordeel van het algemeen bestuur daarmede verband houdt of geacht wordt daartoe bevorderlijk te zijn. De stichting wilde genoemde doelen bereiken door het stichten van clubhuizen. Later sloot Notaris P.G. Westhoff zich als zesde bestuurslid bij het bestuur van SSCVL aan. 

Begin van het clubhuiswerk
De stichting huurde een leegstaand lokaal in de oude openbare school aan de Dorpsstraat. Al spoedig was deze ruimte te klein. Het oude notarishuis, Westhoffhuis, werd vervolgens gehuurd van de gemeente Ede en als beheerder werd Cor Prigge aangesteld; Kees Borst werd sociaal-cultureel medewerker. Eind zestiger jaren werd het oude notarishuis te klein en het vergde te veel onderhoud. In overleg met de gemeente Ede werd besloten een nieuw Westhoffhuis te realiseren. De gemeente Ede gaf de grond voor de nieuwbouw aan SSCVL voor dertig jaar in erfpacht. SSCVL bouwde met onder andere de opbrengst van de Steentjesaktie een nieuw dorpshuis. Later werd daar nog een tweede zaal bijgebouwd. 

Ontwikkeling
Het Dorpshuis werd een onderkomen voor jong en oud; jongeren hielden er contactavonden, er waren biljarts, de UVV hield haar bijeenkomsten, de Lunterse Bridge Club had er zijn vaste speelavond en de peuterspeelzaal ’t Harlekijntje vond er onderdak. Voor de bewoners van de Regenboog was er dagopvang in samenwerking met de stichting Philadelfia. Voor ouderen werden er allerlei activiteiten ontwikkeld in samenwerking met SWO, de Stichting Welzijn Ouderen. Ook werden er verschillende cursussen gegeven. 

De Schakel
Begin tachtiger jaren werd de peuterspeelzaal Het Kwetternest door een aantal bewoonsters van de staatsliedenbuurt gekraakt. Daar ontstond toen het Buurtcentrum De Schakel. In overleg met het bestuur van De Schakel en de Gemeente Ede werd besloten om beide huizen in de stichting SSCVL onder te brengen. De dagelijkse leiding van de huizen was tot medio 2013 in handen van Hans van Barneveld.