Ook meer natuur in het Goudsbergproject

Wespendief
Wespendief

In het kader van het Goudsberg project worden er veel maatregelen genomen op het gebied van cultuurhistorie, routes, landschapsobjecten en informatievoorziening, kortom zaken die de mogelijkheden vergroten en verbeteren om het gebied te beleven en daarvan te genieten of te leren.

Maar wat wordt er nu in dit verband voor de natuur gedaan? Bovendien zijn er ook maatregelen die er toe kunnen leiden dat de natuurwaarden in het gedrang gaan komen, ook daar moet een antwoord op worden gevonden. In de eerste plaats zullen de initiatiefnemers van het project, Het Luntersche Buurtbosch, Geldersch Landschap en Kasteelen en de gemeente Ede op een zorgvuldige wijze doorgaan met het beheer van hun bezittingen en daar waar mogelijk de natuurwaarden vergroten. De Veluwe, dus ook het hele projectgebied, is Europees beschermd Natura2000 gebied, in welk kader er de komende jaren tal van maatregelen worden genomen om de natuurwaarden te beschermen of verder te ontwikkelen. Voorbeelden zijn het verbeteren van het leefgebied van de Zwarte specht en de wespendief, het uitbreiden van het heide- en stuifzandareaal, het verwijderen van opslag en het ontwikkelen van oude eikenbossen. Deze maatregelen zijn er veelal ook op gericht om de effecten van stikstofdepositie in de natuurterreinen te verminderen. Omdat het mogelijk wat drukker kan worden in het gebied kan dat leiden tot meer verstoring van broedvogels en van kwetsbare soorten als de das. Ook kan het leefgebied van beschermde soorten enigermate worden aangetast. Voor dergelijke effecten is voorzien in het nemen van aanvullende maatregelen die niet alleen de negatieve effecten compenseren, maar zelfs tot verbetering van de situatie zullen leiden. Zo zal door het instellen van een heldere routestructuur de zonering in het gebied verbeteren met als gevolg dat er plaatselijk meer rust voor de fauna zal ontstaan. Het effect daarvan wordt nog versterkt door het afsluiten van sluipweggetjes en van een aantal minder intensief gebruikte paden in het gebied.

Voormalig honden oefenterrein wordt mooie wildweide
Voormalig honden oefenterrein wordt mooie wildweide

Op deze wijze wordt het gebied aantrekkelijker voor broedvogels en voor dassen die verder kunnen profiteren van het landbouw perceel bij de Hessenhut waar naast de kleurrijke klaprozen en korenbloemen ook de nodige zeldzame akkeronkruiden te verwachten zijn. We rekenen op korensla, gele ganzenbloem, bleekgele hennepnetel, eenjarige hardbloem en ook een grasje met de bijzondere naam ‘slofhakken’. Natuurwaarden worden ook versterkt door bosranden natuurlijker te maken. We doen dat langs de kleine heideterreintje in het Buurtbosch en in de noordoost-hoek van de zandgroeve. En ook met het herstellen van het uitzicht vanaf de notarisbank – door het bos om te vormen in hakhout – wordt de variatie vergroot en verbeteren de natuurwaarden.

Tenslotte gaan we nog een kleine wildweide aanleggen in het Buurtbosch. Vogels, vlinders en bijen zullen er baat bij hebben en ook het ree zal hiervan kunnen profiteren.GLK_vierkant_logo

Ton Roozen, Geldersch Landschap en Kasteelen

Deel op social media